സ്പെഷ്യൽ - ഷെൻ‌സെൻ സോസ്ലി ടെക്നോളജി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്