ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് - ഷെൻ‌സെൻ സോസ്ലി ടെക്നോളജി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്