സർ‌ട്ടിഫിക്കേഷനും അവാർ‌ഡും - ഷെൻ‌ഷെൻ‌ സോസ്ലി ടെക്നോളജി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്