ആപ്ലിക്കേഷനും പരിഹാരവും - ഷെൻ‌ഷെൻ സോസ്ലി ടെക്നോളജി കമ്പനി, ലിമിറ്റഡ്